발음

01 Nǐ hǎo!

02 Wǒ shì Hánɡuórén.

03 Tā jīnnián duō dà?

04 Jīntiān xīngqī jǐ?

05 Nǐ xǐhuan zuò shénme?

06 Xiànzài jǐ diǎn?

07 Nǐ qù nǎr?

08 Nǐ xiǎng chī shénme?

09 Nàge duōshao qián?

10 Hánjià nǐ yǒu shénme dǎsuàn?